1398/7/15 دوشنبه
نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
احد جلیلیان مدیر کل 08338236744
غلامحسین کاظمی معاون توسعه مدیریت و منابع 08338230060 و 61 داخلی 215
فرحناز اقبالی کلهر معاون محیط زیست انسانی 08338230060 و 61 داخلی 209
فرشاد فتاحی معاون محیط زیست طبیعی 08338230060 و 61 داخلی 204
سال 1401 سال تولید؛ دانش بنیان و اشتغال آفرین