1398/7/15 دوشنبه
نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
فریدون یاوری مدیر کل 08338236744
فرشاد فتاحی معاون توسعه مدیریت و منابع 08338230060 و 61 داخلی 215
فرحناز اقبالی کلهر معاون فنی 08338230060 و 61 داخلی 209
آذر ولی زاده معاون نظارت و پایش 08338230060 و 61 داخلی 204
سال 1399  سال جهش تولید