1398/7/15 دوشنبه
نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
احد جلیلیان مدیر کل 08338236744
غلامحسین کاظمی معاون توسعه مدیریت و منابع 08338230060 و 61 داخلی 215
سعید دزفولی نژاد سرپرست معاونت محیط زیست انسانی 08338230060 و 61 داخلی 209
ثریا قربانی  معاون محیط زیست طبیعی وتنوع زیستی 08338230060 و 61 داخلی 204
سال 1402 سال مهار تورم، رشد تولید